• Icon 01

  ابزار اکتشافی دستی

  این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.


  handheld  Exploration  Tool

 • Icon 02

  تجهیز اکتشافی پرتابل

  این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.

  Portable  Exploration  Equip

 • Icon 03

  سوند چاه پیمایی

  این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.


  Well  Logging  Sonde

 • Icon 03

  وینچ چاه پیمایی

  این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.


  Well  Logging  Winch


آنالیز

سوند گاما

متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت. متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت. متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت. متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت. متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت.

آشکار سازی

سوند اسپکترال گاما

متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت. متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت. متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت. متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت. متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت.

تجهیزات وابسته

وینچ چاه پیمایی

متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت. متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت. متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت. متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت. متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت.

اکتشاف

وینچ چاه پیمایی تمام زاویه

متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت. متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت. متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت. متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت. متن توضیحات در این مکان قرار حواهد گرفت.

 


برای دریافت آخرین اخبار شرکت در خبرنامه ما عضو شوید